آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج
هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون کانون فرهنگی آموزش قلم چی
کلاس،کتاب،مشاوره،آزمون،تدریس مجازی
گنجینه ارزشمند پشتیبان های مجموعه در سال تحصیلی جاری
رويا باحجب
رویا باحجب
اميرمحمد پيغمبري
امیرمحمد پیغمبری
الهه کرمي
الهه کرمی