1400/06/31

پژوهندگان علم

آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج

هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون کانون فرهنگی آموزش قلم چی

هفت گام چرخه کامل آموزش

1399/10/11 18:15:14

 

وبینار فصلی پاییز سال 99 آقای دکتر فخر مسئول محترم نمایندگی کانون فرهنگی آموزش قلم چی در شهر کرج

 

هفت گام چرخه کامل آموزش

 

نقطه نظرات ارزشمند شما