پژوهندگان علم

مدرسه سلاله - متوسطه 1

مدرسه سلاله - متوسطه 1

مدیریت

تماس

آدرس

تقویم آموزشی

پایه ابتدایی

رشته تحصیلی عنوان کلاس دبیر شروع کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

متوسطه یک

رشته تحصیلی عنوان کلاس دبیر شروع کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
هشتم
هشتم1-ابوطالبی
ابوطالبي
ابوطالبي
00/07/01 09:35▬10:40
هشتم
هشتم1-سوادکوهی
سوادکوهي
سوادکوهي
00/07/01 12:45▬13:50
12:45▬13:50
هشتم
هشتم1-کلانتری
کلانتري
کلانتري
00/07/01 08:15▬09:20
هشتم
هشتم1-اخلاق دوست
اخلاق دوست
اخلاق دوست
00/07/01 12:45▬13:50
هشتم
هشتم1-یارمحمدی
يار محمدي
يار محمدي
00/07/01 08:15▬08:45
هشتم
هشتم1-مهین روستا
مهين روستا
مهين روستا
00/07/01 11:10▬12:15
هشتم
هشتم2-ابوطالبی
ابوطالبي
ابوطالبي
00/07/01 08:15▬09:20
هشتم
هشتم2-سوادکوهی
سوادکوهي
سوادکوهي
00/07/01 11:10▬12:15
11:10▬12:15
هشتم
هشتم2-اخلاق دوست
اخلاق دوست
اخلاق دوست
00/07/01 11:10▬12:15
هشتم
هشتم2-کلانتری
کلانتري
کلانتري
00/07/01 12:45▬13:50
هشتم
هشتم2-یارمحمدی
يار محمدي
يار محمدي
00/07/01 08:15▬08:45
هشتم
هشتم2-مهین روستا
مهين روستا
مهين روستا
00/07/01 12:45▬13:50
هشتم
هشتم3-سوادکوهی
سوادکوهي
سوادکوهي
00/07/01 08:15▬09:20
08:15▬09:20
هشتم
هشتم3-مهین روستا
مهين روستا
مهين روستا
00/07/01 08:15▬09:20
هشتم
هشتم3-ابوطالبی
ابوطالبي
ابوطالبي
00/07/01 12:45▬13:50
هشتم
هشتم3-یارمحمدی
يار محمدي
يار محمدي
00/07/01 08:45▬09:20
هشتم
هشتم3-کلانتری
کلانتري
کلانتري
00/07/01 09:35▬10:40
هشتم
هشتم3-اخلاق دوست
اخلاق دوست
اخلاق دوست
00/07/01 11:10▬12:15
هفتم
هفتم1-فتاحی
فتاحي
فتاحي
00/07/01 08:15▬09:20
12:45▬13:15
هفتم
هفتم2-فتاحی
فتاحي
فتاحي
00/07/01 11:10▬11:40
08:15▬09:20
هفتم
هفتم3-فتاحی
فتاحي
فتاحي
00/07/01 09:35▬10:40
12:45▬13:15
هفتم
هفتم4-فتاحی
فتاحي
فتاحي
00/07/01 11:40▬12:15
09:35▬10:40
هفتم
هفتم5-فتاحی
فتاحي
فتاحي
00/07/01 13:15▬13:50
11:10▬12:15
هفتم
هفتم1-کلانتری
کلانتري
کلانتري
00/07/01 09:35▬10:40
هفتم
هفتم2-کلانتری
کلانتري
کلانتري
00/07/01 08:15▬09:20
هفتم
هفتم3-کلانتری
کلانتري
کلانتري
00/07/01 11:10▬12:15
هفتم
هفتم4-کلانتری
کلانتري
کلانتري
00/07/01 12:45▬13:50
هفتم
هفتم5-کلانتری
کلانتري
کلانتري
00/07/01 11:10▬12:15
هفتم
هفتم1-پاسبوردی
پاسبردي
پاسبردي
00/07/01 11:10▬12:15
هفتم
هفتم2-پاسبوردی
پاسبردي
پاسبردي
00/07/01 12:45▬13:50
هفتم
هفتم4-پاسبوردی
پاسبردي
پاسبردي
00/07/01 12:45▬13:50
هفتم
هفتم5-پاسبوردی
پاسبردي
پاسبردي
00/07/01 09:35▬10:40
هفتم
هفتم1-ملاحسنی
ملاحسني
ملاحسني
00/07/01 11:10▬12:15
12:45▬13:50
12:45▬13:50
هفتم
هفتم5-ملاحسنی
ملاحسني
ملاحسني
00/07/01 12:45▬13:50
08:15▬09:20
09:35▬10:40
هفتم
هفتم1-اخلاق دوست
اخلاق دوست
اخلاق دوست
00/07/01 08:15▬09:20
هفتم
هفتم2-اخلاق دوست
اخلاق دوست
اخلاق دوست
00/07/01 12:45▬13:50
هفتم
هفتم3-اخلاق دوست
اخلاق دوست
اخلاق دوست
00/07/01 09:35▬10:40
هفتم
هفتم4-اخلاق دوست
اخلاق دوست
اخلاق دوست
00/07/01 08:15▬09:20
هفتم
هفتم5-اخلاق دوست
اخلاق دوست
اخلاق دوست
00/07/01 09:35▬10:40
هفتم
هفتم1-امن خانی