پژوهندگان علم

مدرسه سلاله

مدرسه سلاله

مدیریت

تماس

آدرس

تقویم آموزشی

پایه ابتدایی

رشته تحصیلی عنوان کلاس دبیر شروع کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

متوسطه یک

رشته تحصیلی عنوان کلاس دبیر شروع کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

متوسطه دو

رشته تحصیلی عنوان کلاس دبیر شروع کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دهم _ رياضي
تفکر - پاسبردی- ریاضی 1
پاسبردي
پاسبردي
00/07/01 09:35▬10:40
دهم _ رياضي
دفاعی -ابراهیمی-ریاضی 1
ابراهيمي
ابراهيمي
00/07/01 12:45▬13:50
دهم _ رياضي
هندسه -ساریان -ریاضی 1
ساريان
ساريان
00/07/01 08:15▬09:20
09:35▬10:40
دهم _ رياضي
فیزیک -شکری -ریاضی 1
شکري
شکري
00/07/01 08:15▬09:20
09:35▬10:40
11:10▬12:15
دهم _ رياضي
ورزش-یارمحمدی -ریاضی1
يار محمدي
يار محمدي
00/07/01 09:35▬10:40
دهم _ رياضي
ورزش-یارمحمدی -ریاضی2
يار محمدي
يار محمدي
00/07/01 08:15▬08:45
دهم _ رياضي
دفاعی -ابراهیمی- ریاضی 2
ابراهيمي
ابراهيمي
00/07/01 08:15▬09:20
دهم _ رياضي
هندسه -ساریان -ریاضی 2
ساريان
ساريان
00/07/01 09:35▬10:40
12:45▬13:50
دهم _ تجربي
دفاعی -ابراهیمی-تجربی 1
ابراهيمي
ابراهيمي
00/01/01 11:20▬12:15
دهم _ تجربي
فیزیک-مهین روستا-تجربی 1
مهين روستا
مهين روستا
00/07/01 09:35▬10:40
11:10▬12:15
08:15▬08:50
دهم _ تجربي
ورزش -یار محمدی -تجربی 1
يار محمدي
يار محمدي
00/07/01 09:35▬10:40
دهم _ تجربي
فیزیک- شکری -تجربی 2
شکري
شکري
00/07/01 12:45▬13:50
08:15▬09:20
11:40▬12:15
دهم _ تجربي
ورزش -یار محمدی - تجربی 2
يار محمدي
يار محمدي
00/07/01 12:45▬13:50
دهم _ تجربي
دفاعی -ابراهیمی- تجربی 2
ابراهيمي
ابراهيمي
00/07/01 09:35▬10:40
دهم _ تجربي
دفاعی -ابراهیمی- تجربی 3
ابراهيمي
ابراهيمي
00/07/01 09:35▬10:40
دهم _ تجربي
فیزیک- مهین روستا -تجربی 3
مهين روستا
مهين روستا
00/07/01 12:45▬13:50
08:45▬09:20
09:35▬10:40
دهم _ تجربي
ورزش -یار محمدی -تجربی 3
يار محمدي
يار محمدي
00/07/01 12:45▬13:50
دهم _ تجربي
دفاعی -ابراهیمی-تجربی 4
ابراهيمي
ابراهيمي
00/07/01 08:15▬09:20
دهم _ تجربي
فیزیک -شکری -تجربی 4
شکري
شکري
00/07/01 08:15▬09:20
09:35▬10:40
دهم _ تجربي
ورزش -یارمحمدی -تجرب ی4
يار محمدي
يار محمدي
00/07/01 11:10▬12:15
دهم _ انساني
تفکر -پاسبردی -انسانی
پاسبردي
پاسبردي
00/07/01 11:10▬12:15
دهم _ انساني
ورزش -یار محمدی -انسانی
يار محمدي
يار محمدي
00/07/01 08:45▬09:20
دهم _ انساني
دفاعی-ابراهیمی- انسانی
ابراهيمي
ابراهيمي
00/07/01 12:45▬13:50

کنکوری

رشته تحصیلی عنوان کلاس دبیر شروع کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

هنرستان

رشته تحصیلی عنوان کلاس دبیر شروع کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه