پژوهندگان علم

پژوهندگان علم

1402/09/18 شنبه 18 آذر 1402

پژوهندگان علم

گروه آموزشی (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان)

گنجینه دانش آموزان برتر

دانش آموزان برتر

قبولی های کنکور 1401

قبولی های کنکور 1401

قبولی های کنکور 1401

قبولی های کنکور 1401

قبولی های کنکور 1401

قبولی های کنکور 1401

قبولی های کنکور 1401

قبولی های کنکور 1401

قبولی های کنکور 1401

قبولی های کنکور 1401

قبولی های کنکور 1401

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی

قبولی های رشته انسانی کنکور 1400

قبولی های رشته انسانی کنکور 1400

قبولی های رشته ریاضی کنکور 1400

قبولی های رشته ریاضی کنکور 1400

قبولی های رشته ریاضی کنکور 1400

قبولی های رشته ریاضی کنکور 1400

قبولی های رشته ریاضی کنکور 1400

قبولی های رشته ریاضی کنکور 1400

قبولی های رشته پزشکی کنکور 1400

قبولی های رشته پزشکی کنکور 1400

قبولی های رشته پزشکی کنکور 1400

اسامی قبولی های ششم به هفتم تیزهوشان و نمونه دولتی

اسامی قبولی های نهم به دهم تیزهوشان و نمونه دولتی

اسامی رتبه های یک و دورقمی کانون فرهنگی آموزش قلم چی کرج در کنکور سراسری 1400