1403/03/04 جمعه 04 خرداد 1403
درخت تو گر بار دانش بگیرد | به زیر آوری چرخ نیلوفری را